Інформаційна лінія
0 800 33 24 12
Вхід

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Влітайте у зимові розваги»

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

1.    ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1.    Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні (далі – «Замовник»), що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, офіс 404А.
1.2.    Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІ БРЕНД» (далі – «Виконавець»), що знаходиться за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Миколи Пимоненка, 13К,     офіс 3.
Для проведення Акції Замовник та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб. 

2.    УЧАСНИКИ АКЦІЇ
2.1.    Брати участь в Акції можуть дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України (далі – «РНОКПП»), а також громадяни України, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, за умови наявності відповідної відмітки у паспорті/id-картці, котрим на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі – «Учасник» або «Учасники»), та які є держателями платіжних карток платіжної системи Mastercard® (далі — Картки), активованих до початку або в Період проведення Акції, та які повністю погоджуються з умовами цих Правил, здійснюючи Реєстрацію (далі — Учасники). 
2.2.    Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник/Виконавець/ Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
2.3.    Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
2.3.1.    особи, які не виконали умови цих Правил;
2.3.2.    особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником/Виконавцем; 
2.3.3.    чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 2.3.2. цих Правил.

3.    МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1.    Акція проводиться на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
3.2.    Період проведення Акції триває з 15 грудня 2020 року по 15 січня 2021 року включно (далі – «Період Акції»)

4.    ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
4.1.    Інформування про Правила Акції та зміни/доповнення до них здійснюють на веб-сайті bilshe.mastercard.ua (далі – «Сайт») та за телефоном Гарячої лінії 0 800 33 24 12 (цілодобово).
4.2.    Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом усього Періоду Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. 
Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.
4.3.    Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Замовника/ Виконавця, дана Акція не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями Сайту або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться поза межами контролю Замовника та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Замовник може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які реєстрації, проведені транзакції тощо.

5.    УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1.    Для участі в Акції необхідно:
5.1.1. Бути зареєстрованим на Сайті або протягом Періоду Акції здійснити реєстрацію на Сайті. Під реєстрацією мається на увазі виконання наведених нижче дій у такій послідовності:
5.1.1.1. заповнення на Сайті відповідної реєстраційної форми зі створенням облікового запису та з обов’язковим заповненням даних про РНОКПП та даних своєї електронної пошти;
5.1.1.2. реєстрація щонайменше однієї Картки на Сайті (максимальна кількість Карток до реєстрації одним Учасником не може перевищувати 10 (десяти) одиниць).
5.1.2. Протягом Періоду Акції накопичити бали, використовуючи Картку, для чого здійснити оплату товарів/послуг у торговельно-сервісній мережі на суму від 50,00 грн. (п’ятдесяти гривень 00 копійок)  одним чеком або оплатити проїзд за допомогою Картки в громадському транспорті м. Києва (метрополітен, фунікулер, швидкісний трамвай) (надалі — «Транзакція»). Кожна така Транзакція дорівнює 1 (одному) балу.
За кожну таку Транзакцію, здійснену за допомогою гаджета з NFC, а також за оплати в Інтернеті Учаснику Акції нараховують 2 (два) бали. 
5.1.3. Обміняти накопичені 10 (десять) балів на участь у Акції (далі – «Обмін балів»). Обмінювати бали можна необмежену кількість разів. Кожен такий Обмін балів підвищує шанс на можливість отримання Заохочення Акції. Під час Обміну балів Учасник Акції надає пряму згоду на участь в Акції, передачу та обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Акції, а також підтверджує свою безумовну згоду з Правилами.
5.2.    Дані про всі Обміни балів автоматично заносяться до бази даних (далі – «База Акції»). База Акції містить дані про дату Обміну балів, а також інші дані Учасника, визначені Замовником. Відповідальність за достовірність даних у Базі Акції несе Виконавець.
5.3.    Замовник/Виконавець мають право усунути будь-кого з Учасників від участі в Акції у разі виникнення сумнівів у виконанні таким Учасником умов цих Правил або в разі порушення Учасником цих Правил. 

6.    ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
6.1.    Заохоченнями Акції є:
 Заохочення №1 - Подарунковий електронний сертифікат інтернет-магазину «Gorgany»*, номіналом 15 000 (п'ятнадцять) тисяч гривень - 3 (три) одиниці.
Заохочення №2 -Сноуборд ROSSIGNOL GALA – 3 (три) одиниці;
Заохочення №3 - Лижі гірські з кріпленням – 3 (три) одиниці;
Заохочення №4 - Снігокат STIGA SNOWRACER – 3 (три) одиниці;
*«Подарунковий електронний сертифікат інтернет-магазину «Gorgany» - унікальний код (набір символів), який  надає можливість його пред'явнику придбати обрані товари у інтернет-магазині «Gorgany» на суму, що дорівнює сумі номіналу сертифікату.
Строк дії подарункового сертифікату – 12 (дванадцять) місяців.
6.2.    Загальний фонд Заохочень обмежений і становить кількість, що вказана в п.6.1. Правил.
6.3.    Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягають.
6.4.    За весь період Акції Учасник Акції може отримати 1 (одне) Заохочення.
6.5.    Відповідальність Замовника та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, вказаних в п.6.1. Правил.
6.6.    Заохочення мають бути призначені для особистого використання та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.
6.7.    Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Замовника/Виконавця. 
Зовнішній вигляд/форма/зображення Заохочень, що зазначені (можуть бути зазначені) на Сайті та/або в рекламних матеріалах про Акцію, які будуть поширюватись, а також враження від використання таких Заохочень, можуть не в повній мірі відповідати очікуванням Переможця.
6.8.    Замовник/ Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень після їх одержання, за неможливість скористатись Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочень.
6.9.    Відповідальним за дотримання законодавства щодо оподаткування вартості Заохочень є Виконавець. 
6.10.    Замовник залишає за собою право збільшити/змінити фонд Заохочень, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені даними Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень. 
6.11.    Переможець, отримуючи Заохочення, усвідомлює, що:
-    таке Заохочення є доходом такого Переможця та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь Переможця, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами чинного законодавства України;
-    отримання Заохочення може вплинути на умови отримання Переможцем державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо.
Переможець самостійно вирішує, чи брати участь в Акції та отримувати Заохочення, а також йому відомо про наслідки таких дій. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцем додаткового блага (доходу), такого як Заохочення.

7.    УМОВИ Й ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ
7.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень відповідно до п.6.1. та  цих Правил, проводить Виконавець Акції на основі Бази Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою сервісу генератора випадкових чисел randompicker.com з переліку Учасників Акції:
- учасники під порядковим номером 1-3 в списку отримують Заохочення №1;
- учасники під порядковим номером 4-6 в списку отримають Заохочення № 2;
- учасники під порядковим номером 7-9 в списку отримають Заохочення №3;
- учасники під порядковим номером 10-12 в списку отримають Заохочення №4
7.1.    Визначення Переможців Акції проводиться не пізніше 25 січня 2021 року.
7.2.    Під час визначення Переможців визначаються 24 (двадцять чотири) резервних Переможців (далі – «Резервні переможці») з Учасників Акції, які матимуть право на отримання Заохочення в разі неможливості вручення та/або відмови від нього основного Переможця.
7.3.    За результатами визначення Переможців та Резервних переможців складається протокол, який підписується комісією Виконавця (далі – «Протокол»).
7.4.    Протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту визначення Переможців Акції Виконавець шляхом телефонного дзвінка інформує Переможців Акції про їхню перемогу та умови отримання Заохочень. Підтвердження Переможцем свого бажання отримати Заохочення означає його згоду з Правилами.
Кількість спроб зв’язатися з Переможцем не може бути більше, ніж 3 (три) дзвінки протягом 1 (одного) робочого дня, що здійснюються в період з 9:00 год. до 18:00 год. 
7.5.    У разі, якщо Переможець Акції при реєстрації на Сайті не надав інформацію про РНОКПП та дані про адресу електронної пошти для отримання Заохочення Переможець повинен зайти на Сайт де було здійснено ним реєстрацію та додати інформацію про РНОКПП, а також дані про адресу електронної пошти або протягом 2 (двох) робочих днів після інформування його про перемогу в Акції надіслати Виконавцю на електронну адресу reception@freebrand.com.uа копії своїх документів:
- довідки про присвоєння податкового номера (РНОКПП), окрім випадку, коли Переможець через свої релігійні переконання відмовився від отримання РНОКПП, про що має відповідну відмітку в паспорті/id- картці);
- дані про адресу електронної пошти, на яку буде відправлений електронний сертифікат. 
Факт відправки Переможцем копій зазначених вище документів вважається згодою на обробку його персональних даних.
7.6.    Виконавець забезпечує вручення Переможцям Заохочень протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від Переможців копій документів, вказаних в п.7.7. Правил.
7.7.    У разі невиконання Переможцем вимог цих Правил, Переможець втрачає право на отримання Заохочення та йому не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення переходить до відповідного Резервного переможця.
7.8.    Переможець несе відповідальність за всю інформацію, надану Замовнику та Виконавцю для вручення/доставки та оподаткування Заохочення.
7.9.    У разі відсутності у Резервного переможця, до якого перейшло право отримати Заохочення, можливості/бажання отримати Заохочення з причин, які не залежать від Замовника/Виконавця, Резервному переможцю не сплачується будь-яка компенсація. У такому випадку право отримати Заохочення перейде до наступного Резервного переможця.
7.10.    Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями і прав на одержання Заохочення. 
7.11.    Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, у тому числі, тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, тощо. У цьому випадку Замовник може прийняти рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників Акції у порядку, передбаченому Розділом 4 цих Правил. 
Замовник/Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини стосовно залучених ним третіх осіб.
7.12.    Замовник/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Переможців, пов’язані з подальшим використанням Заохочень.
7.13.    Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції, внаслідок яких Переможці не були повідомлені/були несвоєчасно повідомлені про перемогу в Акції та/або також не отримали/несвоєчасно отримали Заохочення.

8.    ІНШІ УМОВИ
8.1.    Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважають відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Заохочення, водночас така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
8.2.    У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Замовник. Рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.3.    Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень, не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень, не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 
8.4.    Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи тоталізатором.
8.5.    Ці Правила - основний документ і підтвердження договірних взаємовідносин між Замовником/ Виконавцем та/або залученими Виконавцем третіми особами та Учасником Акції щодо участі в Акції. Учасник приймає умови цих Правил, здійснюючи Реєстрацію та фактично беручи участь в Акції. Учасник здійснює Реєстрацію й бере участь в Акції добровільно, безумовно та в повному обсязі, що за своїми правовими наслідками є укладенням письмового договору в розумінні частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.
8.6.    На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
8.6.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Замовник Акції.
8.6.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
8.6.3. З метою обробки персональних даних, згідно з цими Правилами, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса реєстрації/доставки тощо, паспортні дані, РНОКПП.
8.6.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
8.6.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Виконавець та будь-які залучені ним треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
8.6.6. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.6.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
8.6.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на юридичну адресу Замовника, вказану у цих Правилах.
8.6.9. Учасники Акції володіють всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
8.7.    Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за:
- неотримання Переможцем Заохочення з вини самого Переможця;
- інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця.
8.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Замовник/Виконавець/ не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочень, на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
8.9. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.